Wynajem pomieszczeń

§2.

W Ostrowskim Centrum Kultury mogą być wynajmowane następujące sale:

  1. Duża Scena (370 miejsc )
  2. Mała Scena (70 miejsc )
  3. Sala Narad (12 miejsc)
  4. Pracownie
  5. Holl

 §3.

Ustala się wysokość opłat za wynajem pomieszczeń w Ostrowskim Centrum Kultury:

1. Agencje i impresariaty artystyczne i inne podmioty prowadzące komercyjne działania impresaryjne takie jak: koncerty, spektakle teatralne, balet, operetki, konferencje, wykłady, spotkania, szkolenia, kursy, itp.

 

Lp.

Rodzaj pomieszczenia

Cena netto

w tym

uwagi

sala

dźwięk

światło

ekran

1.

Duża Scena

4.500,00

3.000,00

500,00

500,00

500,00

za imprezę

2.

Mała Scena

2.450,00

1.000,00

1.000,00

250,00

200,00

za imprezę

3.

Sala Narad

 

100,00

_

_

_

_

za 1 h

4.

Pracownie

 

100,00

_

_

_

_

za 1 h

5.

Holl

 

100,00

_

_

_

_

za 1 h

 

 2. Agencje i impresariaty artystyczne i inne podmioty prowadzące komercyjne działania impresaryjne, takie jak: przedstawienia dla dzieci w godzinach przedpołudniowych

Lp.

Rodzaj pomieszczenia

Cena netto

w tym

uwagi

sala

dźwięk

światło

ekran

1.

Duża Scena

2.300,00

800,00

500,00

500,00

500,00

za imprezę

 

3. Podmioty o statusie instytucji pożytku publicznego, instytucje oświatowe i kulturalne oraz inne stowarzyszenia pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty non profit organizujące imprezy dla dzieci i młodzieży:

Lp.

Rodzaj pomieszczenia

Cena netto

w tym

uwagi

sala

dźwięk

światło

ekran

1.

Duża Scena

2.100,00

600,00

500,00

500,00

500,00

za imprezę

2.

Mała Scena

1.800,00

400,00

1.000,00

200,00

200,00

za imprezę

 

4. Imprezy o charakterze propagandowo–politycznym:  

Lp.

Rodzaj pomieszczenia

Cena netto

w tym

uwagi

pomieszczenie

dźwięk

światło

ekran

1.

Scena

3.000,00

1.500,00

500,00

500,00

500,00

za imprezę

2.

Duża Scena

15.000,00

13.500,00

500,00

500,00

500,00

za imprezę

3.

Mała Scena

 

3.400,00

2.000,00

1.000,00

200,00

200,00

za imprezę

4.

Sala Narad

 

500,00

500,00

_

_

_

za 1 h

 

5.Organizatorzy imprez charytatywnych oraz wymienieni w punkcie 2 mogą w uzasadnionych przypadkach na pisemny ich wniosek być zwolnieni z opłat za wynajem pomieszczeń.

 

§4.

W przypadku wynajmu sal w celu przeprowadzenia prób w terminie poprzedzającym imprezę stosuje się odpowiednio obniżony cennik o 50 %.

 

§ 5.

Warunki wynajmu sali każdorazowo określane są w „Umowie Najmu” zawieranej miedzy Ostrowskim Centrum Kultury a najemcą.

 

 § 6.

Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów wszelkich uszkodzeń w infrastrukturze wynajmowanej sali i wykorzystanej powierzchni powstałych podczas imprezy organizowanej przez najemcę.

 

§7.

Dopuszcza się możliwość negocjacji cen za zgodą dyrektora.

 

 

 § 8.

Traci moc zarządzenie nr 3/2015 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem pomieszczeń w Ostrowskim Centrum Kultury.

 

 

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.01.2017 r.

Forum Synagoga Kino Komeda Nasz profil na facebooku Nasze konto na youtube Wirtualna wycieczka

Partnerzy

Jeżeli chcesz otrzymywać maile z informacjami o bieżącej działalności i zaproszenia na organizowane przez nas przedsięwzięcia, zasubskrybuj newslettera podając poniżej swój adres e-mail.