Wynajem pomieszczeń

§ 1.

Ustala się wysokość opłat za wynajem pomieszczeń w Ostrowskim Centrum Kultury:

  1. Agencje i impresariaty artystyczne i inne podmioty prowadzące komercyjne działania impresaryjne takie jak: koncerty, spektakle teatralne, balet, operetki, konferencje, wykłady, spotkania, szkolenia, kursy, itp.:

 

Lp. Rodzaj pomieszczenia Cena netto w tym uwagi
sala dźwięk światło ekran
1. Duża Scena 6 400,00 4 000,00 800,00 800,00 800,00 za imprezę
2. Mała Scena 4 840,00 1 320,00 1 600,00 1 600,00 320,00 za imprezę
3. Sala Narad 132,00 _ _ _ _ za 1 h
4. Pracownie 132,00 _ _ _ _ za 1 h
5. Hol 132,00 _ _ _ _ za 1 h

 

  1. Agencje i impresariaty artystyczne i inne podmioty prowadzące komercyjne działania impresaryjne, takie jak: przedstawienia dla dzieci w godzinach przedpołudniowych:
Lp. Rodzaj pomieszczenia Cena netto w tym uwagi
sala dźwięk światło ekran
1. Duża Scena 3445,00 1060,00 795,00 795,00 795,00 za imprezę

 

  1. Podmioty o statusie instytucji pożytku publicznego, instytucje oświatowe i kulturalne oraz inne stowarzyszenia pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty non profit organizujące imprezy dla dzieci i młodzieży:
Lp. Rodzaj pomieszczenia Cena netto w tym uwagi
sala dźwięk światło ekran
1. Duża Scena 3 200,00 800,00 800,00 800,00 800,00 za imprezę
2. Mała Scena 2 800,00 560,00 1600,00 320,00 320,00 za imprezę

 

  1. Imprezy o charakterze propagandowo – politycznym:
Lp. Rodzaj pomieszczenia Cena netto w tym uwagi
pomieszczenie dźwięk światło ekran
1. Scena 4 400,00 2 000,00 800,00 800,00 800,00 za imprezę
2. Duża Scena 20 400,00 18 000,00 800,00 800,00 800,00 za imprezę
3. Mała Scena 4 600,00 2 640,00 1 320,00 320,00 320,00 za imprezę
4. Sala Narad 700,00 700,00 _ _ _ za 1 h

 

  1. Organizatorzy imprez charytatywnych oraz wymienieni w punkcie 2 mogą w uzasadnionych przypadkach na pisemny ich wniosek być zwolnieni z opłat za wynajem pomieszczeń.

 

Ponadto, organizator wydarzenia może skorzystać z niżej wymienionych składowych doliczając je do wcześniej ustalonej stawki za wynajem pomieszczeń.

 

Lp. Przedmiot wynajmu Cena netto Uwagi
1. Projektor 150,00 za wydarzenie
2. Wytwornica dymu 60,00 za wydarzenie
3. Szatnia (2 osoby) 22,00
(od osoby)
za 1 h;
(+ 1 godz. przed wydarzeniem i ½ godz. po wydarzeniu)
4. Podłoga baletowa (60 m2) 600,00 za wydarzenie
5. Gran Touch – fortepian elektroniczny 850,00 za wydarzenie
6. Petrof – fortepian (ze strojeniem) 750,00 za wydarzenie

 

§ 2.
W przypadku wynajmu sal w celu przeprowadzenia prób w terminie poprzedzającym imprezę stosuje się odpowiednio obniżony cennik o 50 %.

§ 3.
Warunki wynajmu sali każdorazowo określane są w „Umowie Najmu” zawieranej miedzy Ostrowskim Centrum Kultury a najemcą.

§ 4.
Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów wszelkich uszkodzeń w infrastrukturze wynajmowanej sali i wykorzystanej powierzchni powstałych podczas imprezy organizowanej przez najemcę.

§ 5.
Ceny usług nie podlegają  negocjacjom.

§ 6.
Traci moc zarządzenie 13/2021.

§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.01.2023 roku.