REMIS 23. biennale fotografii w technikach fotograficznych i cyfrowym przetwarzaniu obrazu

ORGANIZATOR:
Ostrowskie Centrum Kultury
Wolności 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski
www.ockostrow.pl

Komisarz wystawy:
Andrzej STASZOK, andrzej.staszok@wp.pl

 

CEL
Biennale ma na celu prezentację technik fotograficznych uznawanych za „szlachetne” oraz prezentację możliwości kreacji obrazu fotograficznego poprzez zastosowanie komputera.

 

CZAS I MIEJSCE
7 października 2021 (czwartek)
godz. 19:00
Galeria PIK Ostrowskiego Centrum Kultury
Wolności 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski

 

ZASADY UCZESTNICTWA
1)
W Biennale mogą uczestniczyć wszyscy fotografujący.
2) Ustanawia się dwie kategorie:
I – techniki fotograficzne „szlachetne”
II – cyfrowe przetworzenie obrazu fotograficznego.
3) Jeden autor może nadesłać maksymalnie 5 prac w każdej kategorii, prace mogą być nadesłane jako    zdjęcia pojedyncze oraz jako zestawy składające się z maksymalnie trzech zdjęć i będą one traktowane jako jedna pojedyncza praca.
4) Prace powinny mieć format:
– w I kategorii od 18 x 24 cm do 100 x 70 cm
– w II kategorii od 30×40 cm w postaci wydruku na papierze jakości fotograficznej
5) Materiałem wyjściowym w kategorii II (drugiej) jest fotografia tradycyjna lub fotografia wykonana metodą cyfrową.
6) Każda pracę należy czytelnie opisać na odwrotnej stronie, podając:
– godło,
– tytuł pracy
– technikę wykonania
– schemat układu zdjęć w przypadku prezentowania zestawu.
7) Do prac należy dołączyć w zamkniętej kopercie znaczonej godłem, czytelnie wypełnioną kartę zgłoszeniową (prosimy wypełniać kartę drukowanymi literami lub elektronicznie), dowód wpłaty oraz prace zapisane na płycie CD lub pendrivie w formacie TIFF i rozdzielczości 300 dpi lub reprodukcje tych prac. Prace opisane niezgodnie z pkt.6 lub nieopisane w ogóle, bez karty zgłoszeniowej lub dowodu wpłaty  oraz uszkodzone nie będą oceniane.
8) Każdy uczestnik zobowiązany jest do dokonania opłaty uczestnictwa
– Uczestnicy z Polski – 40, 00 PLN na konto organizatora 79 1090 1160 0000 0001 4130 0805 z dopiskiem „REMIS”
– Uczestnicy z zagranicy – 40 Euro na konto 79 1090 1160 0000 0001 4130 0805 z dopiskiem „REMIS”
9) Wszyscy  autorzy, którzy nadeślą prace spełniające warunki regulaminu otrzymają informację o decyzjach Jury, zwrot prac oraz katalog wystawy.
10) Nadesłane prace oceni, wybierze do ekspozycji oraz przyzna nagrody
Jury powołane przez organizatora Biennale, w skład którego wejdą artyści fotograficy krytycy sztuki i przedstawiciele organizatorów.
11) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych prac w mediach do celów promocji Biennale, co zostaje potwierdzone przez uczestnika własnoręcznym podpisem w karcie zgłoszeniowej.
12) Za ewentualne uszkodzenia powstałe w wyniku transportu organizator nie ponosi odpowiedzialności.
13) Przekazywanie danych osobowych uczestników konkursu następuje tylko i wyłącznie do celów konkursu i nie będą one przekazywane podmiotom trzecim. Administratorem danych osobowych jest Ostrowskie Centrum Kultury w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wolności 2.

 

TERMINY
Prace nie oprawione i nie podklejone należy przesłać w usztywnionych, podpisanych opakowaniach lub dostarczyć osobiście
– nadsyłanie prac do 31 sierpnia 2021 (decyduje data stempla pocztowego)
– obrady Jury do 10 września 2021- wernisaż  – 7 października 2021
– czas ekspozycji od 7 października do 30 listopada 2021
– zwrot prac do 28 lutego 2022

Nadesłanie prac na REMIS jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu oraz akceptację na publikowanie danych osobowych.

 

NAGRODY
1)
Jury zakwalifikuje spośród wszystkich nadesłanych prac, prace do wystawy pokonkursowej.
2) Jury przyzna nagrody i wyróżnienia:
GRAND PRIX
oraz trzy równorzędne wyróżnienia
Łączna pula nagród: 5 000 zł.
Jury zastrzega sobie również inny podział nagród niż wyżej wymieniony.
3) Laureat GRAND PRIX zostanie zaproszony do zaprezentowania swoich prac na wystawie indywidualnej w Galerii PIK w 2022 roku.
4) Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Prace przygotowane na konkurs prosimy należy nadsyłać na adres:
Ostrowskie Centrum Kultury
Wolności 2
63 – 400 Ostrów Wielkopolski
z dopiskiem „REMIS”

Remis2021_karta zgl

Remis2021_regulamin