#ZOSTANWDOMU i lepiej napisz lepiej

Konkurs literacki LEPIEJ NAPISZ LEPIEJ! odbywa się w Ostrowskim Centrum Kultury
w ramach działań pn. ZARAŻAMY KULTURĄ #zarazamykultura
od 3 kwietnia do 30 kwietnia 2020 

 

Adres organizatora:
Ostrowskie Centrum Kultury, ul. Wolności 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski
www.ockostrow.pl

 

Cele  Konkursu:
Celem Konkursu jest animowanie ruchu literackiego i promowanie aktywnych postaw twórczych.

Zasady udziału:
1.KONKURS LEPIEJ NAPISZ LEPIEJ! jest konkursem otwartym, skierowanym do miłośników literatury.
2.Uczestnikami KONKURSU może być młodzież szkół ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe, które zastosują się do postanowień niniejszego regulaminu.
3.Każdy uczestnik konkursu zgłasza swój udział na karcie zgłoszenia, do której dołącza 5-10 autorskich utworów o dowolnej tematyce w formie lepieja*, nigdzie dotąd niepublikowanych. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do 30 kwietnia 2020
Zgłoszenia można nadsyłać pocztą elektroniczną na adres:synagoga@ockostrow.pl
4. Ogłoszenie werdyktu Jury nastąpi po zakończonych obradach Jury – 4 maja 2020 r. na naszej stronie www oraz fb Ostrowskiego Centrum Kultury. Uroczyste wręczenie nagród rzeczowych i dyplomów wszystkim uczestnikom odbędzie się w najbliższym możliwym terminie na kolejnym wieczorze działań artystycznych SZUFLADA. O dokładnym terminie spotkania – powiadomimy wszystkich zainteresowanych.

Utwory nagrodzone w konkursie – za zgodą autorów – znajdą się w antologii SZUFLADA 17. – za rok 2020.

Jury:
Organizator powoła kompetentne Jury, które po zapoznaniu się z nadesłanymi na konkurs wierszami, dokona oceny merytorycznej dzieł i przyzna nagrody oraz wyróżnienia.
Utwory z błędami ortograficznymi, gramatycznymi oraz noszące znamiona plagiatu nie będą oceniane.


Nagrody:
Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowy dyplom uczestnictwa.
Jury przyzna Nagrody oraz wyróżnienia. Będą to nagrody rzeczowe.

Postanowienia końcowe:

  1. Kwestie sporne, nie objęte regulaminem lub wymagające dodatkowych interpretacji rozstrzygać będzie Organizator.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnych publikacji w mediach wszystkich prezentacji artystycznych biorących udział w KONKURSIE – w celach promocyjnych.

*LEPIEJ inaczej lepiuch – krótki, jednozdaniowy, często nonsensowny, groteskowy wierszyk, standardowo składający się z dwóch wersów. Wynalezienie tej formy przypisuje się Wisławie Szymborskiej, natomiast nazwę temu gatunkowi nadał jej sekretarz Michał Rusinek. Pierwszy wers lepieja zazwyczaj opisuje jakieś bardzo przykre w skutkach zdarzenie, drugi natomiast stwierdza, że jest ono i tak lepsze od czegoś (pozornie) nieszkodliwego. Typowy przykład (autorstwa Wisławy Szymborskiej): „Lepszy piorun na Nosalu, niż pulpety w tym lokalu.” Pierwszy wers zaczyna się słowem „Lepiej”, a drugi „niż lub „niźli”. Standardowo, każda z obu linijek lepieja zawiera 8 sylab.

Lepiej jako forma literacka wyewoluował do porównywania dwóch opcji niezwiązanych z jedzeniem czy ofertą kulinarną. Lepieje stały się formą gry słownej i improwizacji satyryczno-poetyckiej, do której serdeczne Państwa zapraszamy!

 

LEPIEJ karta zgłoszenia 

LEPIEJ karta zgłoszenia doc