Plakatowanie

Regulamin „Reklama na słupach” na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
Ostrowskie Centrum Kultury jest administratorem wszystkich słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego i jedynym podmiotem uprawnionym do wykonywania usługi „reklama na słupach” i pobierania za tę usługę opłat. Sposób realizowania usługi określa niniejszy regulamin.

 1. Słupy ogłoszeniowe administrowane przez Ostrowskie Centrum Kultury są oznakowane tabliczkami z napisem informującym o administratorze.
 2. Ekspozycji na słupach dokonuje się po uzgodnieniu zlecenia usługi z Ostrowskim Centrum Kultury a w szczególności określeniu:
  a. Ilości słupów, na których mają być eksponowane plakaty
  b. Ilość plakatów przeznaczonych do ekspozycji
  c. Czas i termin ekspozycji
 3. Usługa plakatowania jest płatna. Wysokość opłat określa cennik.
 4. Wykonywanie usługi plakatowania odbywa się w środy każdego tygodnia.
 5. Możliwe jest wykonanie usługi w trybie ekspresowym jeśli zlecenie dotyczyć będzie innego dnia niż ustalona regulaminowo środa.
 6. Opłatę za wykonanie usługi w trybie ekspresowym określa cennik usługi ekspresowej.
 7. Zleceniodawca dostarcza plakaty do Ostrowskiego Centrum Kultury najpóźniej do wtorku a w przypadku usługi ekspresowej najpóźniej na 24 godziny przed jej wykonaniem.
 8. Usługa plakatowania przyjmowana jest każdorazowo wg kolejności zgłoszenia.
 9. Plakaty wyklejane są w ciągu jednego dnia. W przypadku wystąpienia przyczyn obiektywnych, niezależnych np. duża ilość zleceń, złe warunki atmosferyczne, termin wykonania usługi może ulec wydłużeniu.
 10. Minimalny czas ekspozycji to 7 dni.
 11. W przypadku ekspozycji dłuższej niż 7 dni, zleceniodawca winien dostarczyć większą ilość plakatów niż wynika ze zlecenia , w celu zapewnienia ciągłości ekspozycji. Za dodatkowe plakaty nie będzie pobierana dodatkowa opłata.
 12. O usytuowaniu plakatów na słupie decyduje administrator
 13. W ramach gwarancji starannego wykonania usługi Ostrowskie Centrum Kultury zobowiązuje się do wymiany – bezpłatnego ponownego wyklejenia uszkodzonych plakatów podczas najbliższego, następnego plakatowania.
 14. Ostrowskie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności za:
  a. odbarwienia lub inne zniekształcenia i wady dostarczonych plakatów powstałe w druku
  b. naruszenie praw osób trzecich wynikających z treści formy plakatu
 15. Za treść i formę plakatu odpowiada zleceniodawca.
 16. Ostrowskie Centrum Kultury w przypadku braku miejsca ekspozycyjnego na słupach ogłoszeniowych w terminie podanym przez zleceniodawcę może odmówić przyjęcia zlecenia i zaproponować wykonanie usługi w innym terminie.
 17. Samowolne rozklejanie plakatów na słupach ogłoszeniowych jest zabronione.
 18. Stwierdzone przypadki samowolnego rozklejania plakatów będą każdorazowo usuwane i zgłaszane właściwym służbom miejskim do dalszego postępowania administracyjnego.
 19. Plakaty niewykorzystane, pozostawione przez zleceniodawcę i nie odebrane w ciągu 3 dni od dnia zakończenia ekspozycji przechodzą na własność OCK.
 20. Wszelkie reklamacje przyjmowane tylko w czasie trwania zleconej ekspozycji.
 21. Cennik stanowi integralną część niniejszego regulaminu.
 22. Regulamin „Reklama na słupach” i Cennik plakatowania_2024 obowiązują od dnia 1 stycznia 2024.

Cennik plakatowania_2024
Zlecenie plakatowania_2024

Wykaz słupów ogłoszeniowych