Wynajem pomieszczeń

Ustala się wysokość opłat za wynajem pomieszczeń w Ostrowskim Centrum Kultury:

 

  1. Agencje i impresariaty artystyczne i inne podmioty prowadzące komercyjne działania impresaryjne takie jak: koncerty, spektakle teatralne, balet, operetki, konferencje, wykłady, spotkania, szkolenia, kursy, itp.
Lp. Rodzaj pomieszczenia Cena netto w tym uwagi
sala dźwięk światło ekran
1. Duża Scena 5.280,00 3.300,00 660,00 660,00 660,00 za  imprezę
2. Mała Scena 3.014,00 1.100,00 1.320,00 330,00 264,00 za imprezę
3. Sala Narad 110,00 _ _ _ _ za 1 h
4. Pracownie 110,00 _ _ _ _ za 1 h
5. Holl 110,00 _ _ _ _ za 1 h

 

  1. Agencje i impresariaty artystyczne i inne podmioty prowadzące komercyjne działania impresaryjne, takie jak: przedstawienia dla dzieci w godzinach przedpołudniowych
Lp. Rodzaj pomieszczenia Cena netto w tym uwagi
sala dźwięk światło ekran
1. Duża Scena 2.860,00 880,00 660,00 660,00 660,00 za imprezę

 

  1. Podmioty o statusie instytucji pożytku publicznego, instytucje oświatowe i kulturalne oraz inne stowarzyszenia pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty non profit organizujące imprezy dla dzieci i młodzieży:
Lp. Rodzaj pomieszczenia Cena netto w tym uwagi
sala dźwięk światło ekran
1. Duża Scena 2.640,00 660,00 660,00 660,00 660,00 za imprezę
2. Mała Scena 2.288,00 440,00 1.320,00 264,00 264,00 za imprezę

 

  1. Imprezy o charakterze propagandowo –politycznym:
Lp. Rodzaj pomieszczenia Cena netto w tym uwagi
pomieszczenie dźwięk światło ekran
1. Scena 3.630,00 1.650,00 660,00 660,00 660,00 za imprezę
2. Duża Scena 16.830,00 14.850,00 660,00 660,00 660,00 za imprezę
3. Mała Scena 3.740,00 2.200,00 1.100,00 220,00 220,00 za imprezę
4. Sala Narad 550,00 550,00 _ _ _ za 1 h

5.Organizatorzy imprez charytatywnych oraz wymienieni w punkcie 2 mogą w uzasadnionych przypadkach na pisemny ich wniosek być zwolnieni z opłat za wynajem pomieszczeń.

& 4.
W przypadku wynajmu sal w celu przeprowadzenia prób w terminie poprzedzającym imprezę stosuje się odpowiednio obniżony cennik o 50 %.

& 5.
Warunki wynajmu sali każdorazowo określane są w „Umowie Najmu” zawieranej miedzy Ostrowskim Centrum Kultury a najemcą.

& 6.
Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów wszelkich uszkodzeń w infrastrukturze wynajmowanej sali i wykorzystanej powierzchni powstałych podczas imprezy organizowanej przez najemcę.

& 7.
Dopuszcza się możliwość negocjacji cen za zgodą dyrektora.

& 8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.01.2022 r.