Turniej Jednego Wiersza 2020

Regulamin Turnieju Jednego Wiersza’2020

Turniej Jednego Wiersza’2020 odbywa się w sobotę, 3 października 2020 r. o godz.11.00 na Małej Scenie w Ostrowskim Centrum Kultury,
w ramach 28 Festiwalu „Wszystko jest Poezją”, organizowanego przez Ostrowskie Centrum Kultury w Ostrowie Wielkopolskim.

 

Adres organizatora:

Ostrowskie Centrum Kultury, ul. Wolności 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski
www.ockostrow.pl

 

Cele  Turnieju:

Celem Turnieju jest animowanie ruchu literackiego i promowanie młodych artystów.

 

Zasady udziału:

1.Turniej Jednego Wiersza jest konkursem otwartym, skierowanym do miłośników poezji.
2.Uczestnikami Turnieju może być młodzież szkół ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe, które zastosują się do postanowień niniejszego regulaminu.
3.Każdy uczestnik konkursu zgłasza swój udział na karcie zgłoszenia, do której dołącza jeden autorski utwór poetycki (wydruk) o dowolnej tematyce i formie. Zgłoszenia przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2020 r. Zgłoszenia można nadsyłać pocztą zwykłą, lub elektroniczną (synagoga@ockostrow.pl) albo osobiście złożyć w siedzibie organizatora.
4. Przesłuchania konkursowe odbędą się w sobotę 3 października 2020 r. o godz. 11.00 na Małej Scenie Ostrowskiego Centrum Kultury. Każdy uczestnik przedstawia (czyta lub recytuje) przed publicznością turniejową i jurorami zgłoszony wcześniej utwór osobiście lub przez wybraną osobę. Kolejność prezentacji ustala organizator Turnieju.
5. Ogłoszenie werdyktu Jury nastąpi w dniu Turnieju, tj. po zakończonych obradach Jury. Uroczyste wręczenie dyplomów wszystkim uczestnikom oraz wyróżnień i nagród nastąpi w dniu Turnieju.

 

Jury:
Organizator powoła kompetentne Jury, które po zapoznaniu się z nadesłanymi na konkurs wierszami, dokona oceny merytorycznej dzieła i przyzna nagrody oraz wyróżnienia. Utwory z błędami ortograficznymi , gramatycznymi oraz noszące znamiona plagiatu nie będą oceniane.

 

Nagrody:
Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymają pamiątkowy dyplom uczestnictwa. Jury przyzna Nagrodę Główną Turnieju oraz wyróżnienia, a także nagrodę specjalną za najlepszą prezentację wiersza. Są to nagrody rzeczowe.

 

Postanowienia końcowe:

  1. Uczestnicy przyjeżdżają na Turniej Jednego Wiersza na własny koszt.
  2. Kwestie sporne, nie objęte regulaminem lub wymagające dodatkowych interpretacji rozstrzygać będzie Organizator.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnych publikacji w mediach wszystkich prezentacji artystycznych biorących udział w Turnieju – w celach promocyjnych.

karta zgloszeniowa_TJW_2020