XIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Struna Orficka” im. Wojciecha Bąka 2018

Organizatorem Konkursu jest Ostrowskie Centrum Kultury
Patronat prasowy sprawuje dwumiesięcznik literacki  TOPOS w Sopocie

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. w konkursie mogą brać  udział osoby, które ukończyły 18 lat niezależnie od przynależności do związków i stowarzyszeń twórczych,
2. na konkurs należy nadesłać zestaw trzech wierszy, niepublikowanych (w tym w internecie) oraz nie ocenianych w  innych konkursach,
3. wiersze opatrzone godłem w pięciu kopiach należy nadesłać na adres organizatora w terminie nieprzekraczalnym do dnia 31 lipca 2018,
4. prace powinny mieć formę maszynopisu lub wydruku komputerowego (rękopisy nie będą rozpatrywane),
5. dane personalne, adres autora, numery telefonów, adres e-mail, należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej Godłem tym samym co prace konkursowe.

                 

NAGRODY:
Kwota nagród do podziału przez jury wynosi ogółem 2000 złotych

 

TERMINY:
1.Termin nadsyłania prac upływa 31 lipca 2018
2. ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas 26. Festiwalu WSZYSTKO JEST POEZJĄ na przełomie września i października 2018 roku

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. wiersze nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi
2. o wynikach konkursu organizator powiadomi tylko laureatów
3. wybór nagrodzonych utworów zostanie opublikowany na łamach dwumiesięcznika literackiego TOPOS

 

ADRES ORGANIZATORA:
Ostrowskie Centrum Kultury
Ul. Wolności 2
63-400 Ostrów Wielkopolski
z dopiskiem: konkurs poetycki STRUNA ORFICKA

 

Załączniki:

SO-2018regulamin