XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Struna Orficka” im. Wojciecha Bąka Ostrów Wielkopolski 2021

XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Struna Orficka” im. Wojciecha Bąka Ostrów Wielkopolski 2021

 

Organizatorem Konkursu jest Ostrowskie Centrum Kultury
Patronat prasowy sprawuje dwumiesięcznik literacki TOPOS w Sopocie

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:
a) w konkursie mogą brać  udział osoby, które ukończyły 18 lat niezależnie od przynależności do związków i stowarzyszeń twórczych,
b) na konkurs należy nadesłać zestaw trzech wierszy, niepublikowanych (w tym w internecie) oraz nie ocenianych w  innych konkursach,
c) wiersze opatrzone godłem w pięciu kopiach należy nadesłać na adres organizatora w terminie nieprzekraczalnym do dnia 31 lipca 2021,
d) prace powinny mieć formę maszynopisu lub wydruku komputerowego (rękopisy nie będą rozpatrywane),
e) dane personalne, adres autora, numery telefonów, adres e-mail, należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej Godłem tym samym co prace konkursowe.    

NAGRODY:
Kwota nagród do podziału przez jury wynosi ogółem 4000 złotych.

TERMINY:
a) termin nadsyłania prac upływa 31 lipca 2021,
b) ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas 29. Festiwalu WSZYSTKO JEST POEZJĄ na przełomie września i października 2021 roku.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
a) wiersze nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi,
b) o wynikach konkursu organizator powiadomi tylko laureatów,
c) wybór nagrodzonych utworów zostanie opublikowany na łamach dwumiesięcznika literackiego TOPOS.

 

ADRES ORGANIZATORA:
Ostrowskie Centrum Kultury
ul. Wolności 2
63-400 Ostrów Wielkopolski z dopiskiem: konkurs poetycki STRUNA ORFICKA

SO-2021 regulamin_29wjp