REMIS 24. biennale fotografii w technikach fotograficznych i cyfrowym przetwarzaniu obrazu

I. ORGANIZATOR
Ostrowskie Centrum Kultury
Wolności 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski
www.ockostrow.pl

Komisarz wystawy:
Andrzej STASZOK, andrzej.staszok@wp.pl

II. CEL
Biennale ma na celu prezentację technik fotograficznych uznawanych za „szlachetne” oraz prezentację możliwości kreacji obrazu fotograficznego poprzez zastosowanie komputera.

III. CZAS I MIEJSCE
19 października 2023 (czwartek)
godz. 19:00
Galeria PIK Ostrowskiego Centrum Kultury
wolności 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski

IV. ZASADY UCZESTNICTWA
1) W Biennale mogą uczestniczyć wszyscy fotografujący.

2)
Ustanawia się dwie kategorie:
I – techniki fotograficzne „szlachetne”
II – cyfrowe przetworzenie obrazu fotograficznego.

3)
Jeden autor może nadesłać maksymalnie 5 prac w każdej kategorii, prace mogą być nadesłane jako    zdjęcia pojedyncze oraz jako zestawy składające się z maksymalnie trzech zdjęć i będą one traktowane jako jedna pojedyncza praca.

4)
Prace powinny mieć format:

 • w I kategorii od 18 x 24 cm do 100 x 70 cm
 • w II kategorii od 30×40 cm w postaci wydruku na papierze jakości fotograficznej

5) Materiałem wyjściowym w kategorii II (drugiej) jest fotografia tradycyjna lub fotografia wykonana metodą cyfrową.

6)
Każda pracę należy czytelnie opisać na odwrotnej stronie, podając:

 • godło
 • tytuł pracy
 • technikę wykonania
 • schemat układu zdjęć w przypadku prezentowania zestawu.

7) Do prac należy dołączyć w zamkniętej kopercie znaczonej godłem, czytelnie wypełnioną kartę zgłoszeniową (prosimy wypełniać kartę drukowanymi literami lub elektronicznie!), dowód wpłaty oraz prace zapisane na płycie CD lub pendrivie w formacie TIFF i rozdzielczości 300 dpi lub reprodukcje tych prac. Prace opisane niezgodnie z pkt.6 lub nieopisane w ogóle, bez karty zgłoszeniowej lub dowodu wpłaty  oraz uszkodzone nie będą oceniane.

8) Każdy uczestnik zobowiązany jest do dokonania opłaty uczestnictwa

 • Uczestnicy z Polski – 50, 00 PLN na konto organizatora 79 1090 1160 0000 0001 4130 0805 z dopiskiem „REMIS”
 • Uczestnicy z zagranicy – 50 Euro na konto 79 1090 1160 0000 0001 4130 0805 z dopiskiem „REMIS”

9) Wszyscy  autorzy, którzy nadeślą prace spełniające warunki regulaminu otrzymają informację o decyzjach Jury, zwrot prac oraz katalog wystawy.

10) Nadesłane prace oceni, wybierze do ekspozycji oraz przyzna nagrody Jury powołane przez organizatora Biennale, w skład którego wejdą artyści fotograficy krytycy sztuki i przedstawiciele organizatorów.

11) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych prac w mediach do celów promocji Biennale, co zostaje potwierdzone przez uczestnika własnoręcznym podpisem w karcie zgłoszeniowej.

12) Za ewentualne uszkodzenia powstałe w wyniku transportu organizator nie ponosi odpowiedzialności.

13) Przekazywanie danych osobowych uczestników konkursu następuje tylko i wyłącznie do celów konkursu i nie będą one przekazywane podmiotom trzecim. Administratorem danych osobowych jest Ostrowskie Centrum Kultury w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wolności 2.

V. TERMINY
Prace nie oprawione i nie podklejone należy przesłać w usztywnionych, podpisanych opakowaniach lub dostarczyć osobiście

 • nadsyłanie prac do 31 sierpnia 2023 (decyduje data stempla pocztowego);
 • obrady Jury do 16 września 2023
 • wernisaż – 19 października 2023
 • czas ekspozycji od 19 października do 12 listopada 2023
 • zwrot prac do 28 lutego 2024

Nadesłanie prac na REMIS jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu oraz akceptację na publikowanie danych osobowych.

VI. NAGRODY
1) Jury zakwalifikuje spośród wszystkich nadesłanych prac, prace do wystawy pokonkursowej.
2) Jury przyzna nagrody i wyróżnienia:

GRAND PRIX
oraz trzy równorzędne wyróżnienia
Łączna pula nagród: 5 000 zł.

Jury zastrzega sobie również inny podział nagród niż wyżej wymieniony.

3) Laureat GRAND PRIX zostanie zaproszony do zaprezentowania swoich prac na wystawie indywidualnej w Galerii PIK w 2024 roku.

4) Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Prace przygotowane na konkurs prosimy należy nadsyłać na adres:

Ostrowskie Centrum Kultury
Wolności 2
63 – 400 Ostrów Wielkopolski
z dopiskiem „REMIS”

 

Remis2023_karta zgl
Remis2023_karta zgl
Remis2023_regulamin